Nadácia Pro Patria
Recent Posts

Slovenský časopis historický

Slovenský časopis historický je dôležitým fórom pre historikov a odborníkov v oblasti slavistiky a príbuzných vedných odborov, ktorí sa zameriavajú na slovenské národné dejiny a vzťahy medzi národmi slovanského sveta.
Všetky vydania
PhDr. Anton Hrnko, CSc.
Hlavný redaktor Slovenského časopisu historického
Historická veda, ako každá spoločenskovedná disciplína, ak chce plniť svoju úlohu v čase i priestore, nemôže fungovať bez hodnotového ukotvenia v spoločenstve, pre ktoré sú primárne určené výsledky jej výskumov. Slovenskí historici však museli niekedy až tvrdošijne zápasiť za úplnú samozrejmosť, t. j. aby slovenské dejiny boli slovenskými a nielen opakovaním českých alebo maďarských pohľadov na našu minulosť.

Preto je nanajvýš dôležité zriadiť tribúnu pre tých bádateľov v oblasti histórie, slavistiky a príbuzných vedných odborov, ktorí uchopia predmet svojho bádania z pozície, ktorá je vlastná pri popisovaní národných dejov maďarským, českým alebo hociktorým iným historikom v širokom európskom alebo svetovom kontexte.

Národný prístup, národný postoj, národný uhol pohľadu však nemôže byť založený na vytváraní falošných obrazov, na nerešpektovaní faktov a vedeckej metodológie. V historickej vede sú nespochybniteľné predovšetkým dokázané fakty, pri nich sa však historická veda nekončí, ale začína.

Nový vedecký časopis si za primárny cieľ kladie venovať sa slovenským národným dejinám, dejinám vzťahov medzi národmi slovanského sveta, slavistike a ponúkame priestor aj pomocným vedám historickým. Chceme byť komplexným vedeckým časopisom, ktorého autori pristupujú k dejinám sine ira et studio.

Slovenský časopis historický bude otvorenou vedeckou tribúnou pre domácich i zahraničných autorov. Radi by sme vytvorili priestor aj pre nastupujúcu generáciu slovenských historikov. Priestor pre tvorivú, konštruktívnu diskusiu, ktorá dlhodobo absentuje v našej historickej vede.

Tím Slovenského časopisu historického

Anton Hrnko
Hlavný redaktor
Predseda Správnej rady
Peter Bachmaier
Viedeň
Redakčná rada
Marta Dobrotková
Slovensko
Redakčná rada
Ðura Hardi
Srbsko
Redakčná rada
Martin Homza
Slovensko
Predseda redakčnej rady
Emília Hrabovec
Slovensko
Redakčná rada
Peter Jašek
Slovensko
Redakčná rada
Beáta Katrebová Blehová
Slovensko
Redakčná rada
Stanislav J. Kirschbaum
Kanada
Redakčná rada
Matúš Kučera
Slovensko
Čestný predseda redakčnej rady
Martin Lacko
Slovensko
Redakčná rada
Ján Lukačka
Slovensko
Redakčná rada
Aleksej V. Martinjuk
Bielorusko
Redakčná rada
Radu Mârza
Rumunsko
Redakčná rada
Stanislav V. Morozov
Rusko
Redakčná rada
Ivan Mrva
Slovensko
Redakčná rada
Ivan A. Petranský
Slovensko
Redakčná rada
Stanisław A. Sroka
Poľsko
Redakčná rada
Marián Mark Stolárik
Kanada
Redakčná rada
Massimiliano Valente
Taliansko
Redakčná rada
Martin Vašš
Slovensko
Redakčná rada
František Vnuk
Austrália
Redakčná rada
Myroslav M. Vološčuk
Ukrajina
Redakčná rada
Peter Žeňuch
Slovensko
Redakčná rada
Ján Bobák
Slovensko
Editor (výkonný redaktor)
Pre Nadáciu Pro Patria vydáva Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s. r. o. Vychádza dvakrát ročne. Distribúcia: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s. r. o. – vsss.s.r.o@gmail.com
crossmenu